ID-Psykoterapi

Funktionel kropstræning

Kranio-Sakral Terapi

Rosenberg Teknik

Profylaktisk- og
årsagsbehandling

Nyheder

Links


Anni Løkke CV

Adresse på klinik
Eksamineret i psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Unsiversitet


Human biology
Fysiologisk psykologi:
Nervesystemets opbygning og struktur; neurofysiologi, neuroanatomi.
Almen fysiologisk psykologi; sansning og perception, søvn, sult og tørst, emotion, aggression og sex, reinforcering, indlæring og hukommelse.
Klinisk neuropsykologi
Stress og psykosomatisk sygdom.

Litteratur
Nielsen, Thomas 1986; Neuropsykologi og Psykosomatik
Atrens, D. & Curthoys, I The neuroscience and behavior 1982
Luria, A. Hjernen. København. 1976Social- og personlighedspsykologi
Temapulje:
Adfærdsbegrebet, adfærdsændring, aggressionsbegreb, analyseniveauer, systemniveauer, angst, anomi, arbejdsbegreb, arbejdsdeling, arketyper, arv-miljø, attribuering, autoritet, bevidshed-ubevidst, behov, deltagerobservation, drift, drømmetydning, eksperimentiet, externatlisering, emotion, empati, etnocentrisme, evolution, familien, fantasi, fordomme, forsvarsmekanismer, social karakter,social kontrol, social orden, social regulation, stereotyper, subjektivitet, systembegrebet, tilknytning, kærlighed, omsorg, gensidig tiltrækning, validitet (gyldighed), virksomhedsbegrebet, vækst (growth), ødipuskomplekset.
Personlighedstræk, personlighedsvurdering, personlig historie, biografi, personperception, primærprocesser, sekundær processer, projektion, psykodynamik, psykoseksuel udvikling, psykosocial udvikling, regression, reliabilitet, rollebegrebet, samfundssfære, seksualitet, selv, signifikant anden, social differentiering, integration, kognitiv dissonans, kommunikation, konformitet, kønsroller, libido, magt, interpersonel attraktion, metakommunikation, moral, norm, operationalisering, experience, awareness, overføring, parforhold, personlighedsforandring, fortængning, fremmedgørelse, generaliseret anden, gruppen, identifikation, identitet, instinkt, individuation, instinkt, intelligens, interaktion, introspektion, jeg - mig, karaktertyper.

Litteratur:
Bertelsen, Durkheim, familie, Goffman, Jung, Katzenelson, Madsen, Satir, Sherif, Schutz, Willert, Berger & Luckmann, Freud, Laing, Mead, Pervin, Sabroe, Vertere & Gale, Erikson, m.fl.


Udviklingspsykologi
Emotion and selfregulation, The social structure of personality and its study, Human development and culture, Developmental psych. In Sovjet, The growth of reflection I children, Adult-child interaction, Historical and philosophic psych., Ambivalenser og mangfoldighed, Emotioner, Cognitive + moral development, Motivation, Sex differences in math. reasoning, The ecology of human development, Topics I cognitive development, Moral education, New directions for child develop., Psycho neuroendocrinology, Ageing and life course transitions, Acquiring culture- from child to adult, Brain research, The emerge of self, Småbørns vilkår i DK, Neurochemical research, behavioural and brain, Sciences, language, Research in language, Child development.

Litteratur:
Thompson, Valsiner, Wertsch, With, Ziehe, Berk, Piaget, Atkinson, Benbow, Blasi, Chandler, Dobert & Nunner-Winkler, Gibson, Gillion, Hampson, Harveven &Adams, Howell, Jahoda, Juraska, Henderson and Rivers, Kagan, Langsted & Sommer, McEwen, Plomin & Daniels, Rothbart, Shotter & Newson, m.fl.


Kognition- og indlæringspsykologi
Introduktion til Kognition og indlæring: bottom up/top down, kognitiv neuropsykologi m.m.
Indlærings teorier: Darwin, Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner.
Kognitiv begrænsning i forhold til evolution, kognitiv psykolgi; analogi.
Virksomhed og omgivelser: Linære informations prosserings model, økologisk tilgang til perceptuel cyklus,
Kognitive og emotionelle processers funktionelle organisering: thalamus, cortex, amygdala, humør, kognition, mentale processer, bevidst mental proces, styring/ autonomi m.m.
Perceptionspsykologi: Økologisk teori, direkte perception, intentionalitet, m.m.
Økologisk aktivitets teori: Lys kan medføre fejl i perception, utilstrækkelig pickup, Explorativ = individets egen aktivitet = retter sig mod stimuli i omverdenen, proprioception = selvperception, at bruge omgivelser til at bevidstgøre, extroception, sansekatagori, sensoriske kriterier, force = flow/form/time (Gibsons direkte perception) m.m.
Hukommelse og erindring I: Langtidshukommelse / amnesia, alkohol, blodprop, ulykke, Multistore model(Atkinson/Shiffrin),
Hukommelse og erindring II: nødvendighed med erindring, procedural-implicit bevidsthed, selvbiografisk hukommelse, flash back, perifere hukommelse m.m.
Evolutionær komparativ psykologi: Inkubation, Orden - trial error, tænkning, sprog, intelligens, IQ, hjerne størrelse, klasse betingelse, operant betingning, reinforcement, priming m.m.
Kognitiv basisfærdigheder: Menneskets kærne videns system, medfødte, domain specifikke, sprog forbinder de separate repræsentationer, konteksts betydning for kommunikation, selektionspres, samfund er mere kompleks m.m.
Repræsentationer: Perception på grundlag af sanse motorisk input, neural aktivitet, perceptuelle neurale symbol repræsentanter, amodalt symbolsystem, Theory of mind: intentionel bedrag, m.m.
Begreber, katagorier, problemløsning: børns begrebsdannelse, abstraktion, Priaget: børns interaktion, selvbigrafisk hukommelse, at udregne konsekvenser på baggrund af præmisser, som ikke er virkelighed, tænkning som abstrakt generalisering, tænkning som mental sammenkædning af faktorere, klassisk betingning,
Kreativitet og analogier: Problem- space teori – prefrontal cortex, færdigheder, evner inden for tænkning, m.m.

Litteratur:
Eusenck & Keane, Walker, Byrne, Neisser, Leontjev, Le Doux, Bargh & Chartrand, Gibson, Bærentsen & Trettvik, Mammen, Turvey & Carello, Larsen, Nelson, Christianson, Spelke, Klix, Barsalou, Nelson, Mandler, Rosch, Hunt & Ellis, Holyoak.


Klinisk psykologi, børn og unge
Introduktion: omsorgssvigt, overgreb,
Psykopatologiforståelse i klinisk og ungdomspsykologi,
Spiseforstyrrelser,
Autismespecktrum forstyrrelse, MBD: Minimal Brain Dysfunction, DAMP: Dysfunction in Attention, Motor Control and Perception, Hyperkinetisk Forstyrrelse (ICD-10)
AD/HD: Attention deficit/Hyperactivity disorder(DSM-IV),
Adfærdsforstyrrelser,
Depression,
Tvang og angst,
Børns psykologiske reaktioner ved sygdom og smert i et børnesundhedspsykologisk perspektiv, Integrativt perspektiv, biologiske, sociale og sociale påvirkninger og indbyrdes afhængighed, Risiko faktorer, beskyttede faktorer hos individ og omgivelser, påvirkning af udvikling,
Psykopatologi hos børn,
Forskning og behandling af psykopatalogi hos børn,
Case-study, diagnose og klassificering,
Epidemiologi og kliniske kendetegn, biologiske, psykodynamiske kognitiv-adfærds og familiesystemiske forklaringer,

Litteratur:
Grundbog: Mash & Wolfe, Abnormal child Psychologi,
Carr; The Handbookk og Child and Adolescent Clinical Psychology,
Kristie Godt, Anegen Trillingaard, Ester, Ulsted, Dorthe Damm, Inger Englyst, Mikael Thastum


Klinisk psykologi, voksne
Attachment, moderne tilknytningsteorier,
Personality disorders, contemporary perspectives, antisocial personality, borderline personality disorders
Anxiety disorders: fear disorders, panic, agrofobia, general angst, somatic, emotionelle elementer, nosophoias (sygdom, ulykke, død), hypokondri, social forbi, psykoanalytisk forklaring, terapi for fobi, systemisk desensilation, behavoristisk forklaring, Appleid tension-terapi for fobi med blod,
Somatoform & dissociative disorder
Mood disorder
Personality disorder: skitzophal, skitzoid, paronoid, antisocial, histronic, narccistic, borderline, avoidant pers. disorder, dependent pers. disorder, obsessive – compulsive, pain disorder, body dysmorfic, malingering, Munchhausen syndrome
Skitzophrenias, psykopat, sociopat
Depression
Funktionelle lidelser
Post traumatiske tilstande

Litteratur:
Bartholomew, Millon & Davis, Seligman, Walker & Rosenhan


Klinisk psykologi, Geronto

Psykologi ældre
Gerontologi og samfund
Praktisk gerontologi: depressionssygdomme, psykotiske lidelser
Forekomst og ætiologi
Canadion journal og psychology
Late onset disorders
Skitzofreni, Demens, Apatignostisk mis-identifikation, Fordoblings forestilling, Hallucinationer, Bipolær, Alzheimer, Parafreni

Litteratur:
Bender, Gulmann, Kørner, Monro, Rosenham,


Psykologiens filosofiStatistikFordybelsesaktivitet

[ Tilbage | Forside ]

Anni Løkke ⋅Nørregade 33⋅ 6700 Esbjerg ⋅ Tlf. 30 34 24 46 ⋅ E-mail anniloekke@gmail.com