ID-Psykoterapi

Funktionel kropstræning

Kranio-Sakral Terapi

Rosenberg Teknik

Profylaktisk- og
årsagsbehandling

Nyheder

Links


Anni Løkke CV

Adresse på klinik
ID-Psykoterapeut

Som ID-Psykoterapeut har jeg gennemgået følgende:

 1. år af ID Psykoterapeut-uddannelsen

  De basale psykoterapeutiske færdigheder
  I løbet af dette første år af den 4-årige psykoterapeut-uddannelse vil du lære en række helt grundlæggende terapeutiske færdigheder. For eksempel: hvordan du som psykoterapeut hjælper et andet menneske med at blive mere bevidst om sine tanker, følelser og behov, Hvordan du kan få en terapi-klient til at erstatte sine livshæmmende holdninger og overbevisninger med en ny og mere livsbekræftende tillid til sig selv og sine muligheder. Hvordan du kan bidrage til, at en klient i højere grad får overensstemmelse mellem sine tanker og følelser, får gode forsætter og handlinger til at hænge bedre sammen, og i det hele taget føler sig mere hel og i harmoni med sig selv. Hvordan du som psykoterapeut hjælper et andet menneske med at forløse indre spænding, stresse af og finde ny energi til at klare sin hverdag på en mere balanceret måde. Hvordan du gennem psykoterapi kan motivere et andet menneske til at tage mere ansvar for sit eget liv, og dermed erstatter oplevelsen af at være offer, med nyt livsmod og en større følelse af frihed.

  Det sociale selv: arketyper, primære/ sekundær identitet, hvem er jeg - hvem er du, Jungs personlighedsmodel, Dialog - processen, Safirmodel, Indstillinger og overbevisninger, Marsmodel, hverdagsterapi, personlig udviklingsterapi, akut kriseterapi, eksistentiel terapi.

  På talefod med det bevidste jeg: at opdage vore indstillinger, fra at høre og mærke noget til at have en indstilling, sansning og kommunikation, træning i at sjældne mellem sansning og tolkning, at checke sine fortolkninger, association og kommunikation, behov og kommunikation, træning i at høre behov og kritik bag kritik, bebrejdelser, fra krav og forventninger til tilladende behov, direkte og indirekte udtalelser, fra uansvarlige til selvansvarlige følelser og tanker, løsningsmodeller og kommunikation, hvordan det bevidste jeg udtrykker sig, hvordan det bevidste jeg lytter, ID-coaching model, spørge teknik.

  Den indre mand og kvinde: anima og animus, kvinders version, mænds version, at blive ven med sin krop, orgasme og maskuline & feminine energipoler, opbygning af de seksuelle poler

 2. år af ID Psykoterapeut-uddannelsen

  De nære relationer og historien bag dem
  Andet år af psykoterapeut-uddannelsen har primært fokus på temaer omkring menneskelige relationer og de sociale og familiemæssige rødder, som har lagt fundamentet for, hvordan vi har det med os selv og andre i vores aktuelle liv. Du vil bl.a. lære: Hvordan du gennem psykoterapi kan bevidstgøre en terapi-klient om de ubevidste erindringer, som blander sig med nutiden og dermed skaber problemer i klientens relationer. Hvordan du som psykoterapeut hjælper en klient med at bearbejde traumatiske erindringer og forløse følelsesmæssig smerte, som i virkeligheden snarere stammer fra fortiden end fra klientens aktuelle liv. Hvordan du som psykoterapeut kan aflæse vigtige aspekter af et andet menneskes opvækst og historie igennem vedkommendes kropssprog og holdning. Hvordan du aktivt kan bruge det, der sker i relationen mellem dig og din terapi-klient som et diagnostisk redskab og til at bevidstgøre klienten om, hvordan fortiden blander sig med nuet.

  Kroppens fortællinger: kropssansning, Jeg faserne, Jeg funktionerne, muskelfunktioner, kropsaflæsning, karakterstrukturerne, eksistensfasen, behovsfasen, autonomifasen, viljesfasen, kærlighed/seksualitet, meningsdannelse, præstation/solidaritet stabil krop

  De indre forældre: om identitet, roller og selvværd, er vi alle i trance?, hvordan blev jeg os selv?, tilpasning, om persona og skyggen, anima og animus, identifikation, traumatiske oplevelser og indre splittelse, identifikation og forældre, hvorfor det krænkede barn ofte selv bliver krænker, om art overføre sine skævheder til sine børn, Vadums Varehus

  Det indre barn: symptomer på et indre såret barn, uddybning, gensidig afhængighed, aggressiv adfærd, narcissistiske forstyrrelser, gentagelsestvang, magiske forestillinger, intimitets/kontaktvanskeligheder, udisciplineret adfærd, misbrug- og tvangsmæssig adfærd, vrangforestillinger, ensomhed, selvanalyse, identitet, basale behov, sociale relationer karakteristika ved det uspolerede barn.

  "Som livet tegner sig": om tegning som terapeutisk værktøj.

  Selvindsigt: Meditation i 4 dage, stilhed, meditation, "hvem er jeg?"

  Kriseterapi: faktorer der påvirker traumatiseringsprocessen, stress, fysisk-, følelsesmæssig-, mental-, spirituel modstand, stress=energiflow, akut krise, livskriser, naturkatastrofer, situationer der kan udløse traumer,

  Litteratur:
  Psykologibogen om børn, unge og voksne; Brørup, Hauge, Lyager Thomsen. Ravnen i glasbjerget; Asper. De uelskedes sår; Schellembaum. Rejsen hjem; Bradshaw, Lindhart, Ringhof. Krop og skrig; Eliasheff. Kroppens fortællinger; Tove Hviid. Barnet og samfundet. Identitet, ungdom og krise; Ericksson. Essens; Almaas. Tegne terapi; Hostrup Larsen. Børns tegninger; Graversen. Den kosmiske leg; Stanislav Grof. Den sorte sommerfugl; R. Moss. Selvudvikling på egen hånd; Mindel. Gud, livet universet og alt muligt andet; Wilbert. Bevidsthed; O. Vedfeldt; Selvets virkelighed. Selvets befrielse; Jes Bertelsen. Kriser og udvikling; Kuhlberg. Væk tigeren; P. Levine. Blandt løver; Davidsen-Nelsen. Skygger i byen; Mindel. Psykiske kriser, personlig udvikling gennem psykiske kriser; Grof, Vadum Dahl.

 3. år af ID Psykoterapeut-uddannelsen

  De eksistentielle temaer og kriser.
  Tredje år af psykoterapeut-uddannelsen fokuserer primært på de klassiske eksistentielle temaer omkring liv og død, skæbne og fri vilje, mening og meningsløshed, samhørighed og isolation mv. Disse emner vil løbende være i fokus, mens du på uddannelsens forskellige moduler konkret lærer: Hvordan du gennem psykoterapi hjælper en klient med at bearbejde intimitets- og seksualitetsproblemer. Hvordan du bistår en klient i at bearbejde den psykiske side af eventuelle helbredsproblemer. Hvordan du bedst hjælper en klient med at bearbejde de eksistentielle kriser, som kan opstå i forbindelse med forskellige livsfaser og overgangene mellem dem. Hvordan du gennem psykoterapi kan bearbejde følgevirkningerne af alvorlige tab i form af sorg, vrede og angst, og hvordan du vælger dine terapeutiske arbejdsmetoder og indfaldsvinkler ud fra en forståelse af klientens behov og udviklingsmuligheder.

  Eksistentiel terapi: angst, død, frihed, skæbne, eksistentielle isolation, mening og formål, hvornår arbejde eksistentielt. At være eller ikke være. Bevidstgøre klient, vikar-bureau-metoden, gyldne middelvej, at tage ansvaret for sig eget liv, udvikling af ansvar og frihed i terapeutisk rum, ansvarlighed og psykosomatik, ansvar og skyld, vilje, forskellige formuleringer af neurose, ønsker, 2 former for ambivalens, beslutning og valg, tvivl og ubeslutsomhed, 5 slags beslutninger, strategier for at undgå beslutninger, teknik, terapeutiske tilgange til beslutninger på det ubevidste niveau, ansvarliggørelse, holdningsændring. Døden og dødsangsten. Døden som primær angstkilde, øvelse: egen begravelse, sig farvel til dine nærmeste, fortrængning af dødsangsten, bearbejdning i ID, at opdage dødsangsten bag frygt og andre symptomer, kompetenceudvikling, afdækning af årsagssammenhænge, skriv dit testamente, planlæg din egen begravelse, at dissekere sin dødsangst.

  I lyst og nød: Om intimitet og eksistentielle isolation. Følelsesmæssige reaktioner i parforholdet, mønstre i følelsesmæssige reaktioner, at bevidstgøre strategier du bruger, for at undgå eksistentielle følelser, at bevidstgøre om roller og strategier, Voice dialoge, SAFIR, STABIL, The work, bevidstgørelse og transformation, uønskede reaktion i sine nære relationer, holdningsændring og transformation af følelsen, at finde og integrere essentielle kvaliteter vores metabehov, at finde umiddelbare behov bag ved følelser, at finde metabehov og glemte essentielle tilstande bag frustrationer, integration af tilstanden, essentielle kvaliteter via scanning af energetiske huller, bevidstgørelse af det kropslige sted for behov, sammenhæng mellem essentielle aspekter og udviklingsfaser.

  Helbredet og den fri vilje: chakra, "runde symptomer, sygdomsforløb, forstærkning, kanal skift, primær- og sekundær identitet, om eksistentiel frihed, ansvar og skyld og kroppen sundhed personlig livshistorie, proces-kognitiv allergimetode.

  Sygdom og mening med livet: overbevisninger om sygdomme/sundhed, fremmende - hæmmende overbevisninger, sundhedsfremmende overbevisninger som terapeut, stressorer, børnesygdomme, problem orienteret cooping, terapeutens sp. til klient, er klient parat? metafor, autoimmune lidelser, grundlæggende kendetegn for at terapi lykkes, elementer i terapeutisk metafor.

  "At komme ud på den anden side": krisearbejde.

  Litteratur:
  Eksistentiel psykoterapi; Yallum, Den tibetanske bog om livet og døden; Rinpoche, Den indre rejse; groff, Døden og den dødende; KUbler Ross, Håbet i døden; Longaker, Coma; Mindell, Grace and Grit; Wilber, Døden og dødsprocessen; Berthelsen, Dødens følelser; Poul Ørum, Film:"Ponette" 4 årig pige mister sin mor - datteren fortæller. Musik:Surfacing; Sarah McLachn, Sex, løgn og psykoterapi; Yallum, Kærlighed, sex og dit hjerte; A. Lowen, I forhold til..; Bandler og Grinder, Hvorfor nogle bliver raske og andre ikke; C. Myss, At være der hvor du er; Falk, den nødvendige smerte; N. Davidsen Nielsen, Krise og udvikling; Cullberg, Væk tigeren; P. Levine, Byron Katie, Vadum Dahl.

 4. år af ID Psykoterapeut-uddannelsen

  Vores menneskelige potentiale og forholdet til det spirituelle.
  Fjerde år af ID Psykoterapeut-uddannelsen fokuserer primært på vores dybeste menneskelige potentiale og grænsefladen mellem individets muligheder og de større sociale, kulturelle og spirituelle sammenhænge, som vi er en del af. Disse emner vil løbende være i fokus, mens du praktisk lærer: Hvordan du som psykoterapeut genkender misbrugsproblematikker hos dine klienter og vurderer omfanget af et eventuelt misbrug. Hvordan du genkender symptomer på alvorlige spiseforstyrrelser så som bulimi og anoreksi, så du kan henvise til forsvarlig medicinsk behandling, og hvordan du i din psykoterapi-praksis kan assistere klienter med mere almindelige overspisningsproblemer. Hvordan du gennem psykoterapi hjælper klienter med at bearbejde overvældende eftervirkninger af for kraftige oplevelser med bevidsthedsudvidende teknikker og stoffer. Hvordan du hjælper klienter, hvis primære formål med psykoterapi er et ønske om personlig udvikling.

  Overgange: terapeutiske processer, spirituelle overgange, kontakt med det nye, hvordan skaber du rammerne?, beskyttelses hjælp, ressourcer/sårbarhed i det nye, her bygger vi op/her lægger vi, Faizal: lag på vej ind essensen, Persona, Chakalen, den fremmede, The beast, Det narcissistiske sår, en ring af rædsel, The void, Essensen, jegĀ“et, sjælen, at scanne huller = psykospirituel metode,

  Personlighed eller sjæl: Åbnende øv, Jeg-styrkende, sandhed/sygdom, Meditation, hvad bruger du erkendelsen til?, at tage ny form, helbred - brede helheden ud, at være rask: eksistentielle synspunkt, humanistiske holdning, adfærds- behavioristisk - systemisk - kognitiv - psykodynamisk teori, vil du som terapeut understøtte person ligheden eller sjælen?, forholdet mellem tro og angst, transpersonlige oplevelser,

  Arketyper, myter, eventyr: guder/gudinder, græsk mytologi, voice dialoge, skyld, ansvar, forpligtelse, arketyper i vores eget liv, krænker - redder - offer, fortabt eller fundet: psykopatologi, neuroser, psykopati, maneo-depressiv, psykose, grænse psykose, borderline, stadier, psykosomatik, overbevisninger om sygdomme, stress, spørgsmål.

  Essensudviklingsøvelser: energi afbalancering, kultivering af essens, astralt emotionelt øv., Yin/Yang, dyrk spørgsmålet, Latifa, ID-spiralen, intuition, Det intelligente hjerte.

  Evaluering.

  Chok og traume: virkninger af det autonome nervesystem, "Frame Frising", SE-metode, resilent nervous system, overactivated nervous system, kropssansning, hjernens opbygning, opladning/afladning, chok forløb (reflekser), ressourcer.

  Litteratur:
  Rites de passage; Arnold von Gennep, Rites and symbols of imitation; Mirca Eliade, Livets overgangsstadier; Schmidt-Hansen, Mennesket og mysteriet; Leeuw, Et billede skabes i mørket; Shorter, Womens mysteriums; Harding, Descent to the Godess; Perera, All Mass, Fasting, Vibeke Skov, Levine, Kuhlberg, Om hjernen; Freltofte, Decartes, Psykiske lidelser og adfærd; WHO - ICD 10, Breintoft, Korthuis, Faizal, Vadum Dahl, Heller, Roth Schield, Colemann, Damassio, Jørgensen og Mathiasen, Dalai Lama.

[ Tilbage | Forside ]

Anni Løkke ⋅ Kirkebyvej 7⋅ 6852 Billum ⋅ Tlf. 30 34 24 46 ⋅ E-mail a.loekke@mail.dk